asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Výstavba mostních objektů na stavbě II. úseku dálnice D1

09.01.2015

Společnost STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s., realizuje výstavbu mostních objektů a zárubních zdí na stavbě II. úseku dálnice D1, Jánovce – Jablonov nedaleko Levoči. Jedná se o 7 mostů a 4 zárubní zdi.

Zhotovitelem II. úseku dálnice D1, Jánovce – Jablonov je sdružení firem pod názvem SDRUŽENÍ EUROVIA-SMS-D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek. Objednatelem stavby je Národní dálniční společnost, a. s. Ze 7 mostů jsou 4 dálniční (212, 213, 215 a 219), 1 je nadjezd nad dálnicí (214), 1 je most nad dálničním přivaděčem na silnici I. třídy (201-00P) a 1 je most na polní cestě (202-00P).

Charakteristika mostních objektů

  • SO 201-00P – délka 45 m – most na silnici I/18 překračuje přivaděč od a k dálnici a polní cestu
  • SO 202-00P – délka 20 m – most na polní cestě
  • SO 212 – délka 120 m (2 × 60 m) – dálniční most přes komunikaci Levoča –Spišská Nová Ves
  • SO 213 – délka 1 280m (2 × 640 m) – dálniční most přes ploché údolí, neelektrifikovanou železniční trať, polní cestu a potok
  • SO 214 – délka 70 m – most přes dálnici
  • SO 215 – délka 200 m (2 × 100 m) – dálniční most přes polní cestu
  • SO 219 – délka 600 m (2 × 300 m) – dálniční most přes údolí a polní cestu

Celková délka mostů je cca 2 335 m.

Charakteristika zárubních zdí

SO 233 – délka 232 m, 2 etáže
SO 234 – délka 220 m, 2 etáže
SO 235-01 – délka 74 m
SO 235-02 – délka 72 m
Zárubní zdi (233, 234, 235-01, 235-02) vymezují trasu dálnice. Jejich celková délka je cca 600 m.

Stavební objekty SO 201-00P – Most nad přivaděčem v km 0,340 na silnici I/18

Most překračuje komunikaci dálničního přiva­děče a polní cestu. Je navržen jako dvoupolová spojitá desková konstrukce lichoběžníkového průřezu výšky 0,85 m z předpjatého betonu s rozpětím polí 19 + 19 m. Nosná konstrukce je vetknutá do středového pilíře tvořeného dvojicí stěnových dříků na společném základě a uložená na masivní krajní opěry prostřednictvím elastomerových ložisek. Most je plošně založen. Nosná konstrukce byla realizována na pevné skruži jako jeden betonážní celek. Most je v současné době již několik měsíců v provozu.

SO 201-00P – Most nad přivaděčem v km 0,340 na silnici I/18

SO 202-00P – Most nad Levočským potokem na polní cestě

Mostní objekt je tvořený spřaženou nosnou konstrukcí z tyčových předpjatých prefabrikátů délky 18 m, dvěma krajními opěrami, které jsou zmonolitněné s nosnou konstrukcí (tzv. integrovaný most), na které navazují rovnoběžná monolitická křídla. Most je založený hlubinně na velkoprůměrových pilotách průměru 880 mm. Rozpětí nosné konstrukce je 17,5 m, výška mostu cca 4,2 m. Most je již v provozu.

SO 202-00P – Most nad Levočským potokem na polní cestě

SO 212 – Most na dálnici nad silnicí II/533 v km 10,278 D1

Mostní objekt je navržen jako trámový, monolitický, z předpjatého betonu, má dvoupolový spojitý nosník (dva samostatné mosty pro každý směr dálnice). Založení je hlubinné, na velkoprůměrových pilotách. Spodní stavba je monolitická, železobetonová. Součástí mostu jsou též gabiónová křídla na opěře O1. Teoretické rozpětí mostu je 28 + 24 m. Nosná konstrukce byla realizována na pevné skruži.

SO 212 – Most na dálnici nad silnicí II/533 v km 10,278 D1

SO 213 – Most na dálnici nad Šibenickým potokem a tratí ŽSR

Jde o spojitý, šestnáctipolový nosník z předpjatého betonu s dvoutrámovým příčným řezem (dva samostatné mosty pro kaž­dý směr dálnice). Nosná konstrukce je na všech podpěrách uložena na dvojicích hrncových ložisek. Založení je hlubinné na velkoprůměrových pilotách průměru 1180 mm. Krajní opěry jsou navrženy jako podpěrové pilíře pod ložisky s navazujícími opěrnými zdmi a s rovnoběžnými křídly. Vnitřní pilíře jsou šestiúhelníkové, výšky 12 až 26 m. Každý z mostů je, vzhledem k požadovaným termínům realizace, budován na jiné skruži. Pravý most je betonován na výsuvné skruži (tzv. výsuvná skruž SMP-Hvězdonice), která je inventárním majetkem mateřské společnosti SMP CZ, a.s. Levý most je betonován na pevné skruži. Nosné konstrukce obou mostů by měly být dokončeny do konce roku 2014.

SO 213 – Most na dálnici nad Šibenickým potokem a tratí ŽSR

SO 214 – Most nad dálnicí na přístupové komunikaci k odpočívadlu Levoča v km 11,736 D1

Jde o třípolový spojitý nosník z předpjatého betonu s jednotrámovým příčným řezem a vyloženými konzolami. Nosná konstrukce je na krajních opěrách uložena na dvojici ložisek. Pilíře jsou do nosné konstrukce vetknuté. Založení je hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Nosná konstrukce byla vybetonována na pevné skruži.

SO 214 – Most nad dálnicí na přístupové komunikaci k odpočívadlu Levoča v km 11,736 D1

SO 215 – Most na dálnici nad polní cestou

Jde o spojitý třípolový most z předpjatého betonu s dvoutrámovým příčným řezem (dva samostatné mosty pro každý směr dálnice). Založení je hlubinné, pilotové. Nosné konstrukce jsou na opěrách uloženy na ložiscích, pilíře jsou do nosných konstrukcí kotveny pomocí vrubových kloubů. Nosné konstrukce jsou betonovány na pevné skruži.

SO 215 – Most na dálnici nad polní cestou

SO 219 – Most na dálnici nad Nemešanským potokem a polními cestami v km 17,337 D1

Mostní objekt 219 tvoří spojitý 8polový nosník z předpjatého betonu s dvoutrámovým příčným řezem (dva samostatné mosty pro každý směr dálnice). Založení je hlubinné (velkoprůměrové piloty) v kombinaci s plošným založením. Nosné konstrukce jsou betonovány na pevné skruži.

SO 219 – Most na dálnici nad Nemešanským potokem a polními cestami v km 17,337 D1

SO 233, 234 – zárubní zdi

Jedná se o pilotové, kotvené, jednořadé stěny, které jsou navrženy jako dvoustupňové. Piloty mají průměr 620 mm a délku cca 15 m. Rozmístění, délka a počet pilot je dán statickým výpočtem. Nosná konstrukce zdí je tvořena z kotevních prahů a trvalých lanových zemních kotev. Kotevní prahy slouží k přenesení kotevních sil ze zemních kotev na pilotovou stěnu a jsou umístěny ve třech kotevních úrovních. Prahy jsou železobetonové, rozdělené dilatačními spárami. Finální úpravou zdí je kamenný obklad, který je kladený „na divoko“.

SO 233 – zárubní zeď

SO 235-01 – zárubní zeď v km 12,175 – 12,248 D1 vlevo

Základový pas zdi je navržen jako monolitický, železobetonový o rozměru 0,6 × 0,75 m. Celkovou délku cca 90 m tvoří 15 dilatačních celků. Dřík je též monolitický, tloušťky 0,4m a výšky cca 5m. Sklon líce zdi je 7:1.

SO 235-01 – zárubní zeď v km 12,175 – 12,248 D1

SO 235-02 – zárubní zeď v km 12,913 – 12,985 D1 vpravo

Zárubní zeď je opět tvořena pilotovou stěnou, kotvenou zemními lanovými kotvami. Ta navazuje na svahové úpravy východního portálu tunelu Šibenik.

TEXT: Jiří Fuks
FOTO: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

Jiří Fuks působí ve společnosti STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media