asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Most přes Hosťovský potok na rychlostní komunikaci R1, úsek Selenec–Beladice

29.06.2011
Most přes Hosťovský potok je budován v rámci rychlostní silnice R1 v úseku Selenec–Beladice nedaleko města Nitra. Návrh předpokládal moderní koncepci mostu využívající jedné mostní konstrukce pro oba mostní směry.
Dodavatel mostu měl v době řešení koncepce mostu zkušenosti se systémem výsuvných skruží nové generace od firmy Berd. Tyto skruže je možno využít i pro větší rozpětí mostních polí, které by bylo se standardními systémy nedosažitelné. To umožnilo eliminovat původní omezení pro návrh mostu vyznačující se provizorními mezipodporami u delších středních polí a menšími rozpětími u ostatních polí.
Na základě detailního projednání bylo rozhodnuto o využití modernější a pokrokovější koncepce. Tento návrh zajistil oproti původní technologii potřebné zrychlení postupu výstavby. Nový systém umožňuje výstavbu běžného pole délky 69 m na výsuvné skruži.

Konstrukční řešení

Most celkové délky 975 m tvoří spojitý nosník o 17 polích s rozpětími 33 + 42 + 45 + 48 + 6 × 69 + 48 + 45 + 42 + 33 m (obr. 1). Pro oba směry rychlostní komunikace je navržena jedna mostní konstrukce tvořená komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami (obr. 2 a 4). Šířka mostu je 25,66 m. Výstavba probíhá postupně v podélném i příčném směru. Základní komorový nosník s náběhy (obr. 2) se betonuje v předstihu na výsuvné skruži, potom se osadí vzpěry a vybetonují se vnější konzoly. U tohoto typu mostní konstrukce využívajícího jednoho mostu pro oba pruhy rychlostní komunikace je potřeba zdůraznit využití prefabrikovaného středního svodidla. To umožňuje v případě potřeby velkou variabilitu řešení provozu na mostě, navíc se zvětšuje využitelná plocha na mostě.


Výsuvná skruž
Pro výstavbu v polích 5–14 se používá ocelová výsuvná skruž s horním nosníkem od portugalské firmy Berd. Nosník je příhradový obloukový se systémem OPS (organic prestresing). Tento systém využívá předpětí pro eliminaci průhybů skruže při betonáži. Přední noha je podepřená na tzv. zárodek – nadpodporový segment nosné konstrukce, který se betonuje na pilířích 5–14 v předstihu. Stabilita zárodku při nájezdu skruže se zabezpečuje dočasným zablokováním ložisek na vodorovné síly a pro zafixování na podélný ohybový moment se používají předpínací tyče (tah) a hydraulické lisy (tlak).

Výstavba
Návrh výstavby je optimalizován pro dosažení co nejrychlejšího postupu rozložením činností do několika etap (obr. 5) tak, aby nebyla omezována rychlost v postupu výsuvné skruže. Mostovka se buduje postupně v příčném i podélném směru. Tímto způsobem je rovněž optimalizováno zatížení na výsuvnou skruž.
S předstihem jsou budovány monolitické zárodky na pilířích (obr. 6). Protože výstavba zárodků je časově značně náročná, budují se souběžně na několika pracovištích.

Obr. 6: Monolitický zárodek

Následně se pomocí výsuvné skruže betonuje páteřní nosník tvořený střední komorou s konzolami dlouhými 1 m o celkové šířce 8,3 m. Páteřní nosník se v polích 4–14 betonuje na výsuvné skruži (v polích 1–3 a 15–17 se mostovka buduje na pevné skruži). Páteřní nosník je nutné předepnout soudržnými kabely vedenými ve stěnách již před přesunem skruže do dalšího pole. Přímé soudržné kabely vedené v horní desce se napínají až před osazením prefabrikovaných vzpěr.

Vnější konzoly, které jsou tvořeny prefabrikovanými vzpěrami (kladenými v modulu á 3 m) a monolitickou deskou, se zhotovují dodatečně. Prefabrikované vzpěry se osazují na dolním konci do drážky v páteřním nosníku a na horním konci jsou podporované tyčemi zakotvenými v desce páteřního nosníku. Monolitická deska na konzolách se betonuje do bednění opřeného o tyto prefabrikované vzpěry a páteřní nosník. Po vytvrdnutí konzolových částí a aplikaci příčného předpětí se přistoupí k předepnutí volných kabelů.Závěr
Objednatelem tohoto mostu jako části PPP projektu je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky. Koncesionářem je GRANVIA, a. s., hlavním dodavatelem Granvia Construction, s. r. o. Most je vyprojektován firmou Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., zhotovitelem mostu je firma EUROVIA CS, a. s, odštěpný závod Čechy střed, závod Řevnice.

Hlavním stavbyvedoucím mostu je Ing. Petr Sedlačík, stavbyvedoucím Ing. Igor Weiss. Obsluhu výsuvné skruže zajišťuje rovněž EUROVIA CS, závod Řevnice. Z hlediska efektivity nasazení skruže je zásadní dokonalá organizace práce při výstavbě nosné konstrukce a zkušená, vysoce kvalifikovaná obsluha výsuvné skruže.

Výstavba mostu byla zahájena v listopadu 2009. Postup výstavby dokresluje obr. 7 a 8. Výstavba nosné konstrukce s nasazením skruže probíhá od srpna 2010, demontáž skruže je plánována na květen 2011.
Uplatnění moderní výsuvné skruže v případě popisovaného mostu umožnilo plně využít progresivní řešení mostní konstrukce. Z hlediska ekonomické a rychlé výstavby přináší tento systém nové možnosti.Oproti systémům s menší skruží je to redukce počtu etap a možnost využití skruže i při překonání širší překážky, oproti systémům s postupně budovanými konzolami pak příznivější statický systém během výstavby a z tohoto důvodu úsporu materiálu, především redukci předpínací výztuže. Skruž tohoto systému je lehčí než jiné typy, zatížení během výstavby je nižší. Výstavba jednoho mostu pro celou šířku komunikace v kombinaci s dlouhými záběry přináší vysokou rychlost výstavby redukcí počtu betonážních etap. Omezují se zásahy do terénu pod mostem, výsuvná skruž je samostatná mostní konstrukce pohybující se nezávisle nad pilíři. Po přesunu skruže na stavbu systém následně již využívá místních zdrojů a dodávek materiálu a minimálně zatěžuje okolí stavby. Skruž s omezením deformací během betonáže je výhodnější z hlediska kvality betonové konstrukce, systém řeší možné problémy s deformacemi skruže během betonáže, které je nutno běžně řešit i u podstatně menších rozpětí.
TEXT: Ing. Petr Novotný, PhD., Ing. Libor Konečný, prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Petr Klimeš
FOTO: EUROVIA CS

Petr Novotný je zodpovědný projektant mostu a pracuje ve společnosti Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.

Libor Konečný je vedoucí projekčního útvaru a spoluautor koncepčního návrhu mostu. Pracuje ve společnosti Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.

Jiří Stráský je technický ředitel a autor koncepčního návrhu mostu. Je estetickým poradcem stavby R1. Je spoluzakladatel společnosti Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.

Petr Klimeš je vedoucí technického úseku a pracuje ve společnosti EUROVIA CS, a. s.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.


Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media