asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Pilotové založení obchodního a stravovacího objektu campusu v Brně-Bohunicích

06.06.2012
Při zpracovávání realizační dokumentace stavby je výhodné spolupracovat se specialistou na zakládání staveb, který vybere po provedení statického výpočtu pro danou geologii nejvhodnější technologii zakládání s ohledem na provádění a na ekonomiku stavby.
Pilotové založení pomocí předrážených maloprůměrových a velkoprůměrových, na místě betonovaných pilot Franki realizovala firma Spezialbau, s. r. o, Brno, pro generálního dodavatele Skanska Třinec a pro investora Owner – Developer AIG/Linkol New Project, s. r. o.

Jedná se o jedno- až třípodlažní objekt (obr. 1) s podjezdem pod objektem (obr. 2).


Obr. 2  Podjezd pod komerční zónou campusu

Založen byl rovněž most propojující komerční a studijní zónu campusu, který vede přes čtyřproudou silnici a spojuje ulici Kame­nice a Masarykovu univerzitu (obr. 3). Stavba campusu získala ocenění Stavba roku 2011.


Obr. 3  Most propojující komerční a studijní zónu campusu

Geologické poměry
Granodiority brněnského masivu jsou překryty neogenními sedimenty.
Typický geologický profil:
1. 0,00–4,10 m sprašové hlíny tuhé eolického původu F6 CL
2. 4,10–4,40 m jílovito-prachovitá hlína tuhá F8 CH
3. 4,40–5,50 m jílovito-písčitá hlína tuhá až pevná F6 CL
4. 5,50–9,00 m písčitý jíl tuhý F4 CS
5. 9,00–10,00 m písek hrubozrnný středně ulehlý S3 S-F
6. 10,00–20,00 m neogenní jíl pevný F8 CV
 
Naražená hladina podzemní vody byla v hloubkách 3,4 až 15,1 m pod povrchem terénu, ustálená hladina podzemní vody pak v hloubkách 2,6 až 15,6 m. Podle vzorků podzemní vody se jedná se o slabě agresivní chemické prostředí (kapalina) na betonové konstrukce ve smyslu ČSN 73 24 03 P ENV 206 XA1.

Statické řešení pilotového založení
Rozhodujícím kritériem pro volbu technologie založení byl výpočet podle I. a II. mezního stavu pro skupinu pilot podle ČSN 73 10 02 Pilotové základy č. 3.9.1 až 3.9.4, komentář k ČSN 73 10 02 Pilotové základy.

Řešení dokumentace pro stavební povolení: klasicky vrtané piloty + mikropiloty
Průměr pilot: 630, 900 a 1 200 mm
Délka pilot: 8–20 m
Počet pilot: 509 ks
Zatížení pilot: 400–2 966 kN
Celková délka vrtaných pilot: 6 418 bm
Nejnepříznivější sedání jedné nejvíce zatížené piloty: 8,3 mm
Celkem: 66 ks šikmých mikropilot průměru 300/178, délky 15 m a únosnosti 600 kN
Nabídnutá cena vrtaných pilot, hlavic a mikropilot podle DSP: 35 200 000 Kč

Řešení realizační dokumentace stavby: předrážené, na místě betonované piloty Franki
Průměr pilot: 500–670 mm
Skupina: 1–3 pilot
Délka pilot: 3–9 m
Počet pilot: 523 ks
Zatížení pilot: 400–2 350 kN
Celková délka pilot Franki: 3 318 bm
Nejnepříznivější sedání skupiny nejvíce
zatížených 2 pilot: 5,1–7,4 mm
Skutečná cena Franki pilot a hlavic: 17 700 000 Kč

Vypuštění mikropilot
K zachycení vodorovného zatížení od rozpěrákové konstrukce přemostění přes silnici byly použity šikmé Franki piloty, což umožnilo vypuštění šikmých mikropilot.

Závěr
V našem příkladě byla využita technologie předrážené betonové piloty Franki, která má podle technologických koeficientů uvedených v ČSN o 80 % větší únosnost než technologie vrtané piloty.
Při ražení piloty Franki se odebírá energe­tické kritérium, což umožňuje provedení pilo­ty s přesnou délkou, kterou vyžaduje statický výpočet. U každé piloty je tedy prováděna kontrolní zatěžovací zkouška a je možno kon­trolovat délky navržené v projektu. U vrtané alternativy nelze využít nadhodnocení mechanicko-fyzikálních vlastností v geologickém průzkumu a ve statickém výpočtu, který musí být proveden s určitou rezervou.

Použitím technologie Franki se ušetří polovina ceny oproti klasicky vrtaným pilotám. V případě velkých staveb se tím dosáhne úspory v řádu desítek milionů korun

TEXT: Ing. Ladislav Kopřiva
FOTO: archiv autora

Článek recenzoval Ing. Petr Klablena, DrSc.

Autor pracuje jako nezávislý projektant zakládání staveb v Brně.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media