Rozhovor s Jakubem Kynčlem - Prostor mezi domy fotoalbum