Modřanský cukrovar
Modřanský cukrovar Zdroj: architekt: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers, developer: Skanska