Soutěž o nejlepší urbanistický projekt

Soutěž o nejlepší urbanistický projekt

Urbanistická soutěž ukázala, že školy v zadání ateliérových urbanistických prací zareagovaly kromě jiného i na politiku územního rozvoje státu, která jednoznačně upřednostňuje využívání stávajícího zastavěného území proti rozvoji tzv. na zelené louce.

Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování uspořádala 17. ročník soutěže studentů vysokých škol o nejlepší urbanistický projekt. Soutěž každoročně organizuje Ústav prostorového plánování fakulty a vyzývá k ní všechny studenty škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územněplánovací projekt. Soutěžní porota je složena především z odborníků z urbanistické praxe, kteří posuzují kvalitu práce vzniklé v jednotlivých školních ateliérech. Tradičně mají v porotě zastoupení po jednom členu architektonické školy z Prahy, Brna a Bratislavy. Sponzorsky se na soutěžních cenách a odměnách a na nákladech spojených s vystavením prací v uplynulém ročníku podílela Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR urbanistické firmy U 24, Urbanistické středisko Brno, ateliéry Cígler Marani Architects, Casua, DHV ČR a ADNS. Podle svých možností přispěly i jednotlivé účastnické školy a svůj finanční příspěvek věnoval i pořádající Ústav prostorového plánování FA ČVUT. V předešlých ročnících byla významným partnerem též Česká spořitelna.

Posun kvality návrhů
Do soutěže bylo podáno celkem 38 soutěžních prací. Zastoupeny byly školy z Vysokého učení technického v Brně (dva soutěžní návrhy), z Českého vysokého učení technického v Praze z Fakulty architektury (30 soutěžních návrhů) a z Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě (šest návrhů). 
Soutěžní porota zasedla dne 10. ledna 2012 ve složení: Irena Fialová z FA ČVUT v Praze, Gabriel Kopáčik z FA VUT v Brně, Karel Maier z FA ČVUT v Praze, Jan Schindler z ateliéru 4a architekti, Alžběta Sopirová z FA STU v Bratislavě, Michaela Štádlerová z Asociace pro urbanismus a územní plánování a Hana Zimová z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Sekretářem soutěže byl ustanoven Vít Řezáč z pořádající FA ČVUT v Praze.

Porota zvolila svým předsedou architekta Jana Schindlera. Hodnocení proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole porotci určili devět postupových prací, ve druhém kole pak stanovili individuálním hodnocením pořadí všech vybraných prací. Na tomto základě byly stanoveny ceny a odměny.

Porota s uspokojením konstatovala, že oproti předešlým ročníkům došlo k posunu k lepšímu jak co do počtu přihlášených prací, tak i co do jejich celkové kvality. Zastoupeny byly soutěžní návrhy nejrůznějších témat, měřítek a forem zpracování. Projevilo se i různé zaměření jednotlivých škol a ateliérů, což podle názoru většiny členů poroty lze hodnotit pozitivně. Nově se na scéně urbanistické soutěže objevily regulační plán a plán revitalizace vesnice, a to v obou případech úspěšně. Zdá se také, že školy v zadání ateliérových urbanistických prací zareagovaly na politiku územního rozvoje státu, která jednoznačně upřednostňuje využívání stávajícího zastavěného území proti rozvoji na zelené louce.

1. cena: Antweiler – vesnice v krajině Eifel
autoři Tomáš Kosnar, Markéta Mráčková a Mária Ralbovská z FA ČVUT v Praze – ateliér Prof. R.- E. Westerheide, práce vypracovaná na Fakultät für Architektur RWTH Aachen

2. cena: Svätotrojičné námestie v Krupině
autorka Katarína Chalániová z FA STU v Bratislavě, vedoucí práce Ing. arch. A. Sopirová, PhD.

3. cena: regulační plán Vysočany brownfields
autorka Michaela Fišerová z FA ČVUT v Praze, Landscape studio Henry Hansona, M.A., AIA, ASLA
a Ing. arch. Petra Klápště

Odměna: Město a řeka – Praha a Vltava
autoři Petra Barotková, Martin Klicpera a Miroslav Juren z FA ČVUT v Praze, Ústav urbanismu,
ateliér doc. Ing. arch. Jana Jehlíka

Odměna: Sídliště Bohnice 2050
autoři Martina Guráňová, Kristýna Jirsová a Jan Voltr z FA ČVUT v Praze, Ústav prostorového plánování, ateliér prof. Ing. arch. K. Maiera, CSc., Ing. arch. J. Vorla, Ing. arch. V. Šindlerové

Odměna: Kolbenova Site Specific
autor Jakub Straka z FA ČVUT v Praze, Ústav urbanismu, Ateliér doc. Ing. arch. Radka Kolaříka

Zvláštní cena: revitalizace areálu Kras, Staré Brno
autor Petr Valíček z FA VUT v Brně, Ústav navrhování ÚN5, vedoucí práce Ing. arch. Luboš Františák, PhD. 


1. cena: Antweiler – vesnice v krajině Eifel


2. cena: Svätotrojičné námestie v Krupině


3. cena: regulační plán Vysočany brownfields

Návod rozvoje vesnice
Porotu nejvíce zaujala práce trojice studentů Tomáše Kosnara, Markéty Mráčkové, Márie Ralbovské z pražské FA ČVUT, kteří za ni obdrželi první cenu. Na základě důkladných analýz hledali pravidla pro další rozvoj vesnice, která se nachází mimo metropolitní zázemí. Porota ocenila šíři a propracovanost analýz, které se navíc kromě klasických urbanistických rozborů věnovaly stavební a prostorové typologii vesnice a zjišťovaly též tzv. měkká data z dotazníků a mentálních map vypracovávaných občany obce. Z analýz vychází vymezení klíčových témat pro aktivní management prostoru sídla: okruh záhumenních cest, vymezení intravilánu a zastavitelných ploch uvnitř tohoto intravilánu. Návrhová část práce pak spočívá ve stanovení pravidel pro další stavební rozvoj na takto vymezených rozvojových plochách, a to srozumitelným a přesvědčivým způsobem. Porota konstatovala, že svým přístupem, metodičností a srozumitelností práce, jakož i její prezentací autoři prokázali svoji schopnost aktivně využívat a rozvíjet metodiky vyvinuté v Německu pro revitalizaci vesnic a aplikovat je pro kvalitní místní rozvojovou strategii a na ni navazující urbanistický návrh.


Odměna: Město a řeka – Praha a Vltava

Přehlídka soutěžních prací
Oceněné soutěžní návrhy jsou nyní vystavovány v Bratislavě do 25. května, a pak poputují do Prahy na Architecture Week, kde je bude možné shlédnout od 1. do 28. října 2012. Výběr ze soutěžních návrhů můžete najít také na internetové adrese www.gis.cvut.cz.

Karel Maier, Lucia Filová

Autoři působí na FA ČVUT v Praze v Ústavu prostorového plánování.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.